Prohlášení účastníka závodu

Účastník provedenou registrací na Beskydský Winter Dog Race prohlašuje, že:

– se zavazuje zcela dodržovat prohlášení účastníka závodu, propozice a pravidla, které jsou zveřejněné na webových stránkách www.winterdograce.cz a další pravidla, která budou specifikována v emailu před závodem či při briefingu před startem;
– je důkladně seznámen se všemi informacemi dle předchozího bodu, pravidly závodu a podmínkami bezpečnosti;
– bere na vědomí, že Beskydský Winter Dog Race je extrémní závod, který je mimo jiné testem fyzických a duševních vlastností, přičemž v souvislosti s účastí v závodu existují značná a specifická rizika (zejména riziko zranění či jiné újmy na zdraví, riziko smrti, jakož i riziko újmy na majetku);
– byl odpovídajícím způsobem poučen o průběhu závodu a je si vědom možných nebezpečí spojených s účastí v závodu;
– on i pes či fena, se kterým bude závod absolvovat (dále také jen „Pes“), jsou zdravotně způsobilí se závodu zúčastnit a bere na vědomí doporučení pořadatele, tj. společnosti Triventum SGT s.r.o., IČ: 07896204 (dále jen „Pořadatel“), aby před zahájením závodu absolvoval on i jeho Pes odpovídající zdravotní prohlídku;

– se zavazuje mít uzavřené veřejné zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci;
–  si je vědom toho, že se závodu účastní z vlastní vůle, na vlastní nebezpečí a odpovědnost, přičemž plně odpovídá za sebe i za počínání Psa;
– si je vědom toho, že Pořadatel závodu nenese odpovědnost za chování účastníka a Psa, jakož i ostatních účastníků (včetně psů, s nimiž se budou závodu účastnit) před, během a po skončení závodu, tj. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné zranění účastníka a Psa; účastník proto není oprávněn požadovat po Pořadateli jakékoliv plnění v souvislosti s případným úrazem či jinou škodou vzniklou v souvislosti s účastí účastníka v závodu, při doprovodných akcích apod.;
– bere na vědomí, že Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škodu na odložené věci mimo prostory k tomuto účelu výhradně určené Pořadatelem;
– mu je známo, že Pořadatel má odpovědnost výhradně za povolení k využití prostor nutných k uspořádání závodu a doprovodných akcí, proto nenese odpovědnost především za stav trati (v této souvislosti účastník bere na vědomí, že trať je povětšinou vedena horským, zalesněným prostředím s volným pohybem lesní zvěře, čemuž je třeba přizpůsobit zejména obuv, oděv a při závodu je třeba dbát zvýšené opatrnosti), aktuální počasí apod.;
– pro nezávodící psy, které účastníci ponechají v průběhu závodu v areálu startu / cíle, musí být zajištěn dozor, který bude při prezenci nahlášen Pořadateli;
– zavazuje se dodržovat veškeré právní a jiné relevantní předpisy (např. protipožární, předpisy k ochraně životního prostředí); bude-li nezbytné použití pozemní komunikace, zavazuje se dodržovat pravidla provozu na těchto komunikacích;
– zavazuje se dodržovat pravidla pro návštěvníky CHKO Beskydy (Chráněná krajinná oblast Beskydy), a to zejména pravidla vyplývající z ustanovení § 26 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále z ustanovení § 29 a § 34 téhož zákona;
– závod se běží za plného provozu, závodníci jsou povinni při pohybu po pozemních komunikacích dodržovat pravidla silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.;
– Všichni účastníci se řídí zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.;
– souhlasí s tím, že může být před zahájením závodu, v jeho průběhu či po jeho skončení sám či spolu se Psem zachycen Pořadatelem nebo jím určenými třetími osobami na audiovizuální záznamy, fotografie apod.;
– uděluje Pořadateli časově a územně neomezený, bezplatný, souhlas s uveřejněním a následným šířením, úpravou, spojením s jinými díly, audiovizuálních záznamů, fotografií, rozhovorů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v souvislosti se závodem Pořadatelem nebo jím určenou třetí osobou, a to zejména na internetu, v tištěných médiích, televizích, rádiích, v reklamních materiálech, přičemž hlavním účelem uvedeného šíření bude propagace Beskydského Dogmaratonu, Beskydského Winter Dog Race, Pořadatele a jeho partnerů (třetích stran);
– bere na vědomí, že není v moci Pořadatele zabránit, aby jej, případně jeho Psa, zachytily na jakékoliv záznamy či fotografie třetí osoby (např. diváci) a následně tyto záznamy šířily;
– souhlasí s dodržením brandingu na Pořadatelem určených místech nebo v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů Pořadatele;

– souhlasí s tím, že mu Pořadatel a/nebo jeho partneři mohou zasílat informační e-maily a sms související se závodem Beskydský Dogmaraton, Beskydský Winter Dog Race či přípádných dalších partnerských závodů a obchodních sdělení partnerů; účastník může souhlas odvolat zasláním e-mailu na adresu info@dogmaraton.cz, kdy do předmětu zprávy uvede „odhlášení zpráv“ nebo zasláním sms ve tvaru: „STOP“ na číslo +420 725 269 109;
– zavazuje se neodhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody;
– se zavazuje respektovat a uposlechnout všechny pokyny Pořadatele, respektive osob Pořadatelem pověřených k organizaci závodu;
– je srozuměn s tím, že zaplacené startovné je nevratné a to i v případě změny termínu, zrušení, přerušení či zastavení závodu s tím, že po dohodě s Pořadatelem lze toto startovné do doby ukončení registrací převést na jiného závodníka;

– pravidla, propozice i prohlášení účastníka závodu se týkají všech účastníků akce. Kategorií TRAIL (běh bez psa) se netýká pouze veterinární přejímka a jiná pravidla o Psech, jelikož závodí bez Psa.

– případné protesty, návrhy diskvalifikace účastníků atp. je nutné nahlásit Pořadateli osobně nebo telefonicky nejpozději v den závodu, a to do 14:00 hod.;
– pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění;
– pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit termín, zrušit, přerušit či zastavit závod nebo jiným způsobem reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.);
– pořadatel bude při pořádání této hromadné akce, akceptovat systémová opatření Bezpečnostní rady státu, Kraje, Krajské hygienické stanice MSK a všech složek záchranného systému v souvislosti s případnou epidemiologickou či jinou mimořádnou situací;
– Pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníka, který poruší jakoukoliv, výše uvedenou, povinnost;