Soutěžní řád

SOUTĚŽNÍ ŘÁD WINTER DOG RACE

07/2020

 

Preambule

 1. Soutěžní řád řeší systém organizace závodu Beskydský Winter Dog Race (dále jen BWDR).
 2. Soutěžní řád musí být dodržován všemi účastníky BWDR a to zejména funkcionáři, pracovníky a dobrovolníky pořadatele, účastníky, návštěvníky i pomocníky každého závodu či akce.
 3. Soutěžní řád je k dispozici na webových stránkách winterdograce.cz

 

Charakteristika

 1. BWDR je kynologický vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v určeném časovém limitu. Vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.
 2. Psovod je se psem při BWDR spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu nebo vede psa pouze na vodítku. Dovoleno je i střídání obou variant. V žádném případě není dovoleno jít se psem „na volno“.
 3. BWDR je pořádán na trase ve vzdálenosti 24km s tolerancí +- 2km. 
 4. Účastníci jsou při BWDR odkázání sami na sebe a registrací na každý jednotlivý závod prohlašují, že se účastní akce výhradně na vlastní nebezpečí a jsou si plně vědomi úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.

 

Odpovědnost a kompetence

 1. Soutěžní řád (dále jen SŘ) navrhuje ředitel závodu BWDR, tak aby vyhovoval aktuálním potřebám.
 2. Ředitel závodu upravuje SŘ dle problémů nově vzniklých v dané sezóně pro příští sezónu a ve výjimečných případech i během závodu.
 3. Za dodržování SŘ na dané akci odpovídá vždy hlavní pořadatel či ředitel závodu. 

 

Povinnosti pořadatele

 1. Prezence závodníků – při prezenci předloží účastník platný očkovací průkaz s příslušným potvrzením o povinném očkování a potvrzení o tom, že je pes řádně očipován. BWDR může mít ještě doplňující individuální požadavky nad rámec SŘ. Pořadatel předá závodníkovi startovní číslo nebo registrační (startovací) kartičku, mapu a itinerář trati. Pořadatel může při registraci či prezentaci požadovat kontaktní informace na další osobu, pro případ mimořádných událostí, zejména zranění závodníka či postarání se o psa.
 2. Povinná výbava – organizátoři BWDR vždy již v propozicích uvedou povinnou výbavu. Pořadatel si sám volí způsob kontroly povinné výbavy dle vlastního uvážení. Kontrola může probíhat na startu, na trati nebo v cíli (eventuálně mix těchto variant). Nezbytnou výbavu určuje charakter a náročnost BWDR. 
 3. Doporučená výbava – pořadatel dle charakteru a náročnosti akce BWDR může doporučit další výbavu, která není povinná a nepodléhá kontrole.
 4. Trať – Respektuje veškeré zásady ochrany životního prostředí a při výběru trasy se snaží co možná nejvíce vyhýbat vozovkám.
 5. Itinerář a značení trasy – obdrží účastník od pořadatele při prezenci
 6. Časový limit – Minimální limit je však 10h. Ti účastníci, kteří akci dokončí po uplynutí časového limitu nebo neprojdou všemi kontrolními body, jsou diskvalifikování. Stejně tak účastníci, kteří akci předčasně ukončí.
 7. Nuance – jsou určovány v propozicích pořadatele. BWDR připouští „psí nosič“, ve kterém pes nese část povinné zátěže, nikdy však ne více než třetina živé hmotnosti psa. Účastník může nastoupit i s více psy, přičemž se automaticky musí znásobit dle počtu psů povinná výbava resp. výbava, která je určená pro psy (strava, voda, botičky). Závodník startující s více psy, musí se všemi projít cílem v daném časovém limitu, jinak je jeho výsledek je anulován.
 8. Plemena psů – BWDR je otevřen libovolným plemenům i křížencům. Pes musí absolvovat trať „po svých“.
 9. Informace o breefingu – při breefingu budou účastníci poučeni, zda budou mít možnost během akce doplňovat vodu a potraviny z místních zdrojů, jaký je režim na trati (přírodní rezervace, chráněná území apod.) a jaký je způsob značení.
 10. Kategorie – BWDR je rozdělen na dvě kategorie a to muži bez rozdílu věku (DMM) a ženy bez rozdílu věku (DMW).
 11. Start – účastníci v kategoriích DMM a DMW startují v časovém okně, které může mít maximální délku 120 minut. Čas zahájení startovního okna a způsob startování v něm určuje pořadatel v propozicích. Účastníkům kterým pořadatel umožní start po uplynutí startovního okna, se v těchto případech počítá čas od konce startovního okna, pokud není dohodnuto se závodníkem jinak (nepředvídaná situace) nebo od přiděleného času na startovní listině.
 12. Kontrolní body – pořadatel může na trase zřídit libovolný počet kontrolních bodů. Kontrolní body jsou stálé nebo tajné (eventuálně obojí).
 13. Odvoz účastníků v nouzi – pokud je to v možnostech organizátora, tak může zajistit převoz odstoupivších účastníků do prostoru cíle. Je možno převoz stanovit již v propozicích, jako krajní možnost a např. pouze v případě nouze. Pořadatel si individuálně může uvést v propozicích formu finanční spoluúčasti na převozu.
 14. Statní správa – pořadatel musí řádně a včas požádat o povolení místně příslušné orgány statní správy a další instituce dle místa konání akce.

Povinnosti účastníka

 1. Přihlášení – přihlášením souhlasí a prohlašuje, že bude dodržovat podmínky vypsané pro danou akci. Pořadatel může při udání důvodu přihlášku odmítnout, zejména při přesáhnutí limitu počtu účastníků nebo při diskvalifikaci závodníka na předchozí akci. Přihlášení je platné, až po zaplacení startovného. Startovné obecně lze převádět na jiného závodníka, většinou do konkrétního data které určí pořadatel v propozicích. Pořadatel si sám v propozicích určí zda na jeho akci bude možnost startovné převádět či nikoliv a zda je startovné vratné či nikoliv.
 2. Věková omezení – účastníci musí být starší 18-ti let. V případě účastníka ve věku 15-18 let je třeba pořadateli předložit písemný souhlas zákonného zástupce. V případě účastníka mladšího 15 let, musí tento účastník absolvovat závod v doprovodu dospělé osoby a pokud ta osoba zároveň není zákonným zástupcem, tak také předložit souhlas zákonného zástupce.
 3. Staří psů – minimální věk psa pro účast v závodě je jeden rok
 4. Veterinární předpoklady – při prezenci psovodi předloží platný očkovací průkaz s potvrzením o platném povinném očkování dle aktuálních veterinárních podmínek. Pes musí být očipován. V propozicích jednotlivých akcí mohou být veterinární podmínky dále upřesněny, případně rozšířeny.
 5. Doping – majitel psa je povinen zabezpečit, aby pes nebyl pod vlivem dopingu. Pořadatel je oprávněn provést dopingovou kontrolu u libovolného psa přihlášeného na akci.
 6. Pohyb na trati – účastníci se pohybují vždy jen ve směru trasy, který určil pořadatel, pokud možno jednotlivě nebo ve dvojicích. Účastníci se musí pohybovat po trase a ve směru určeném pořadatelem. Je přísně zakázáno v průběhu akce přijímat jakoukoli pomoc od třetích osob, zejména od doprovodu, s výjimkou (ošetření závodníka nebo psa, doplnění vody, stravy apod.) ideálně od místních obyvatel. Doprovod nesmí závodníkovi dělat tzv. vodiče, čili pohybovat se musí vždy na úrovni závodníka nebo za ním. Není povoleno aby doprovod byl před závodníkem. Doprovod také nesmí závodníkovi nést povinnou výbavu.
 7. Odpovědnost účastníka – účastník je plně zodpovědný za chování své a svého psa po celou dobu konání akce, a to jak na trati, tak v prostoru ubytování nebo startu a cíle. Je striktně zakázáno používat fyzického pobízení a bolest působících pomůcek. Účastník je povinen poskytnout psu v případě potřeby první pomoc a vyhledat pomoc nejbližšího veterinárního lékaře. Pokud to vyžaduje zdravotní stav psa, musí jej z akce vyřadit. V takovém případě není účastník klasifikován. Účastník je povinen ohlásit pořadateli, že odstupuje z konání akce a opouští trať nebo místo konání.
 8. Trestání psů – fyzické trestání psů je zakázáno. Výjimkou je rozehnání rvačky psů.

 

Kategorie

 1. Účastníci jsou rozdělení do kategorií DMM – muži bez rozdílu věku a DMW – ženy bez rozdílu věku

 

Porušení pravidel, sankce, protesty

 1. Porušení pravidel – pořadatelé nahlásí řediteli akce každé porušení pravidel. Účastníci kteří chtějí oznámit přestupky jiných účastníků musí zprávu (i pouze ústní) předat řediteli akce ihned po dojití do cíle či mob. telefonem z trati. Po každém ohlášení musí nejpozději dvě hodiny před plánovaným vyhlášením výsledků následovat písemné ohlášení, jinak na ústní oznámení není brán zřetel.
 2. Protesty a slyšení – účastník který je postižen hlášením o přestupku proti pravidlům nebo je přestupku účasten, má právo na slyšení u vedení akce a může vznést písemný protest proti ohlášení.
 3. Vedení akce – se skládá z ředitele akce a jím pověřených osob.
 4. Disciplinární řízení – každý přestupek proti pravidlům potrestá vedení akce diskvalifikací. Oznámení musí být provedeno neodkladně, ještě před vyhlášením výsledků. Účastník je také diskvalifikován při chybějící povinné výbavě, pro špatné zacházení se psem, pro hrubé chování vůči ostatním účastníkům, pořadatelům či divákům, pro zjevný stav pod vlivem alkoholických nebo omamných látek během akce, pro agresivní chování psa vůči jiným psům a lidem apod. vážné přestupky.
 5. Odvolání – rozhodnutí vedení akce je pro danou akci konečně a nenapadnutelné.

 

Ředitel závodu BWDR si vyhrazuje právo změny pravidel a soutěžního řádu BWDR bez předchozího upozornění