Soutěžní řád

SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Tento soutěžní řád se týká jen trasy MID, která je součástí MČR v dogmaratonu. Nenahrazuje pravidla závodu a prohlášení účastníka závodu Beskydský WINTER DOG RACE, pouze je doplňuje.

09/2022

Preambule

 1. Dogmaratonové akce jsou organizovány podle Soutěžního řádu dogmaratonu a tyto akce vždy probíhají v souladu s Řádem na ochranu zvířat.
 2. Soutěžní řád řeší systém organizace dogmaratonových akcí na území České republiky a hodnocení těchto akcí.
 3. Soutěžní řád musí být dodržován všemi účastníky dogmaratonových akcí a to zejména funkcionáři, pracovníky a dobrovolníky pořadatele, účastníky, návštěvníky i pomocníky každého závodu či akce.
 4. Soutěžní řád je k dispozici na webových stránkách mcr-dogmaraton.cz

 

Charakteristika

 1. Dogmaraton je extrémním kynologický vytrvalostním sportem, při němž jsou překonávány mimořádné vzdálenosti v určeném časovém limitu. Vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzických a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru a vzájemné pochopení člověka a psa.
 2. Psovod je se psem při dogmaratonu spojen buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu nebo vede psa pouze na vodítku. Dovoleno je i střídání obou variant. V žádném případě není dovoleno jít se psem „na volno“.
 3. Dogmaratonové akce jsou obvykle pořádány na 42km s tolerancí +- 5km. Za nejkratší dogmaratonovou akci lze respektovat podnik na 37km a naopak nejdelší v délce 47km.
 4. Účastníci jsou při všech akcích spadajících do seriálu MČR v dogmaratonu, odkázání sami na sebe a registrací na každý jednotlivý závod prohlašují, že se účastní akce výhradně na vlastní nebezpečí a jsou si plně vědomi úplné vlastní zodpovědnosti za sebe a svého psa.

 

Odpovědnost a kompetence

 1. Soutěžní řád (dále jen SŘ) navrhuje technický výbor dogmaratonu (dále jen TVDM) tak, aby vyhovoval aktuálním potřebám.
 2. TVDM upravuje SŘ dle problémů nově vzniklých v dané sezóně pro příští sezónu a ve výjimečných případech i během sezóny.
 3. TVDM je složen ze zástupců pořadatelů dogmaratonových akcí a kontroluje především dodržování soutěžního řádu.
 4. Za dodržování soutěžního řádu na dané akci odpovídá vždy hlavní pořadatel či ředitel závodu.

 

Termínový kalendář

 1. Termínový kalendář obsahuje seznam všech schválených akcí v dané sezóně, které se budou konat na území České republiky dle tohoto SŘ. Schválené akce budou zařazeny do seriálu MČR.
 2. Termínový kalendář sestavuje a schvaluje TVDM podle přihlášek od pořadatelů jednotlivých akcí. Přihlášky pořadatelé zasílají vždy a výhradně na email dogmaraton@seznam.cz
 3. Uzávěrka přihlášek do termínového kalendáře podávaná pořadateli je vždy 1. prosince.
 4. Termínový kalendář je zveřejněn vždy 24. prosince na webových stránkách mcr-dogmaraton.cz

 

Povinnosti pořadatele

 1. Prezence závodníků – při prezenci předloží účastník platný očkovací průkaz s příslušným potvrzením o povinném očkování a potvrzení o tom, že je pes řádně očipován. Každá akce může mít ještě doplňující individuální požadavky nad rámec SŘ. Pořadatel předá závodníkovi startovní číslo nebo registrační (startovací) kartičku, mapu a itinerář trati. Startovné není jednotné a pořadatelé jednotlivých akcí jej určí v propozicích závodu a uvede způsob úhrady. Pořadatel může při registraci či prezentaci požadovat kontaktní informace na další osobu, pro případ mimořádných událostí, zejména zranění závodníka či postarání se o psa.
 2. Povinná výbava – organizátoři dogmaratonové akce vždy již v propozicích uvedou povinnou výbavu. Pořadatel si sám zvolí způsob kontroly povinné výbavy dle vlastního uvážení. Kontrola může probíhat na startu, na trati nebo v cíli (eventuálně mix těchto variant). Nezbytnou výbavu určuje charakter a náročnost konkrétního podniku. Vždy je v předepsané povinné výbavě, pitná voda pro závodníka (0,5l minimálně v láhvi nebo jiné nádobě), láhev nebo jinou nádobu s pitnou vodou pro psa (0,5l na jednoho psa), miska na vodu pro psa, příslušná mapa dané oblasti (vystačí ta, kterou obdržíte od pořadatele), lékárnička obsahující 1x obvaz hotový, 1x obinadlo elastické, 5x náplast s polštářkem, 1x izotermická fólie a dvě botičky pro každého psa, s kterým závodník vyrazí na trať. Pitná voda pro psa i člověka může být v jedné nádobě. Organizátor sám rozhodne uvede-li do povinné výbavy ještě další vybavení np. strava pro psa (objem dle uvážení závodníka), nabitý mobilní telefon, čelová svítilna/baterka, OP nebo průkaz pojištěnce apod. 
 3. Doporučená výbava – pořadatel dle charakteru a náročnosti akce může doporučit další výbavu, která není povinná a nepodléhá kontrole.
 4. Trať – Respektuje veškeré zásady ochrany životního prostředí a při výběru trasy se snaží co možná nejvíce vyhýbat vozovkám. 
 5. Itinerář a značení trasy – obdrží účastník od pořadatele při prezenci
 6. Časový limit – Organizátoři jednotlivých akcí stanoví časový limit, do kdy je nutno akci dokončit. Minimální limit je však 12h. Ti účastníci, kteří akci dokončí po uplynutí časového limitu nebo neprojdou všemi kontrolními body, těm nejsou započítány body za umístění do konečné klasifikace MČR. Stejně tak účastníci, kteří akci předčasně ukončí či jsou pořadatelem diskvalifikováni.
 7. Nuance – jsou určovány v propozicích pořadatele. Dogmaratonové akce připouštějí „psí nosič“, ve kterém pes nese část povinné zátěže, nikdy však ne více než třetina živé hmotnosti psa. Účastník může nastoupit i s více psy, přičemž se automaticky musí znásobit dle počtu psů povinná výbava resp. výbava, která je určená pro psy (strava, voda, botičky). Závodník startující s více psy, musí se všemi projít cílem v daném časovém limitu, jinak není zařazen do klasifikace a jeho výsledek je anulován.
 8. Plemena psů – dogmaraton je otevřen libovolným plemenům i křížencům. Pes musí absolvovat trať „po svých“.
 9. Pracovní třída - na některých závodech seriálu MČR bude možnost plnit pracovní třídu pro klub severských psů.
 10. Informace o breefingu – při breefingu budou účastníci poučeni, zda budou mít možnost během akce doplňovat vodu a potraviny z místních zdrojů, jaký je režim na trati (přírodní rezervace, chráněná území apod.) a jaký je způsob značení.
 11. Kategorie – MČR Dogmaraton je rozdělen na dvě kategorie a to muži bez rozdílu věku (DMM) a ženy bez rozdílu věku (DMW). Pokud má pořadatel akce kategorie rozdělené dle věku, tak do MČR se započítávají výsledky, budou spočítány bez rozdílu věku a pořadatelé je zašlou na adresu dogmaraton@seznam.cz, bez nutnosti na dané akci vyhlásit výsledky bez rozdílu věku.
 12. Start – účastníci v kategoriích DMM a DMW startují v časovém okně, které může mít maximální délku 120 minut. Čas zahájení startovního okna a způsob startování v něm si určuje každý pořadatel individuálně. Účastníkům kterým pořadatel umožní start po uplynutí startovního okna, se v těchto případech počítá čas od konce startovního okna, pokud není dohodnuto se závodníkem jinak (nepředvídaná situace) nebo od přiděleného času na startovní listině.
 13. Kontrolní body – pořadatel může na trase zřídit libovolný počet kontrolních bodů. Kontrolní body jsou stálé nebo tajné (eventuálně obojí).
 14. Odvoz účastníků v nouzi – pokud je to v možnostech organizátora, tak může zajistit převoz odstoupivších účastníků do prostoru cíle. Je možno převoz stanovit již v propozicích, jako krajní možnost a např. pouze v případě nouze. Pořadatel si individuálně může uvést v propozicích formu finanční spoluúčasti na převozu.
 15. Statní správa – pořadatel musí řádně a včas požádat o povolení místně příslušné orgány statní správy a další instituce dle místa konání akce.
 16. Zařazení do seriálu MČR - pořadatelé zašlou za zařazení závodu do seriálu MČR v dogmaratonu částku 1.000 Kč na číslo účtu: 1016592375/5500 a to 14 dní před závodem.

 

Povinnosti účastníka

 1. Přihlášení – přihlášením souhlasí a prohlašuje, že bude dodržovat podmínky vypsané pro danou akci. Pořadatel může při udání důvodu přihlášku odmítnout, zejména při přesáhnutí limitu počtu účastníků nebo při diskvalifikaci závodníka na předchozí akci (nevhodné chování, nevhodné zacházení se psem, poškozování dobrého jména závodu apod.). Diskvalifikace za neoznačení všech kontrolních bodů či nedokončení závodu není důvodem k odmítnutí přihlášky. Přihlášení je platné, až po zaplacení startovného. Pořadatel si sám v propozicích určí zda na jeho akci bude možnost startovné převádět či nikoliv a zda je startovné vratné či nikoliv.
 2. Věková omezení – účastníci musí být starší 18-ti let. V případě účastníka ve věku 15-18 let je třeba pořadateli předložit písemný souhlas zákonného zástupce. V případě účastníka mladšího 15 let, musí tento účastník absolvovat závod v doprovodu dospělé osoby a pokud ta osoba zároveň není zákonným zástupcem, tak také předložit souhlas zákonného zástupce.
 3. Staří psů – minimální věk psa pro účast v závodě je 18 měsíců.
 4. Veterinární předpoklady – při prezenci psovodi předloží platný očkovací průkaz s potvrzením o platném povinném očkování dle aktuálních veterinárních podmínek. Pes musí být očipován. Na každém závodě mohou být odlišné veterinární požadavky, které může pořadateli nařídit Krajská veterinární správa či veterinární dozor. V propozicích jednotlivých akcí mohou být veterinární podmínky dále upřesněny, případně rozšířeny.
 5. Doping – majitel psa je povinen zabezpečit, aby pes nebyl pod vlivem dopingu. Pořadatel je oprávněn provést dopingovou kontrolu u libovolného psa přihlášeného na akci.
 6. Pohyb na trati – účastníci se pohybují vždy jen ve směru trasy, který určil pořadatel, pokud možno jednotlivě nebo ve dvojicích. Účastníci se musí pohybovat po trase a ve směru určeném pořadatelem. Je přísně zakázáno v průběhu akce přijímat jakoukoli pomoc od třetích osob, zejména od doprovodu, s výjimkou (ošetření závodníka nebo psa, doplnění vody, stravy apod.) ideálně od místních obyvatel. Doprovod nesmí závodníkovi dělat tzv. vodiče, čili pohybovat se musí vždy na úrovni závodníka nebo za ním. Není povoleno aby doprovod byl před závodníkem. Doprovod také nesmí závodníkovi nést povinnou výbavu.
 7. Kontrolní body – Závodník musí mít np. ve startovací kartě označené všechny kontrolní body po doběhnutí do cíle, v opačném případě je diskvalifikován. Pokud se závodník chce vrátit na trať a doběhnout si označit chybějící kontrolu, určitě tak může učinit, ale čas mu běží dál až do doby, než odevzdá kartu s označenými kontrolami pořadatelům a ukončí závod. V případě, že závodník neměl možnost kontrolu označit (byla np. odcizena), tak předloží pořadatelům nezvratný důkaz (foto nebo video) z místa kde se měla kontrola nacházet. Ideální je natočit místo kontroly, kde je např. rozcestník nebo nějaký bod, který je specifický pro dané místo.
 8. Odpovědnost účastníka – účastník je plně zodpovědný za chování své a svého psa po celou dobu konání akce, a to jak na trati, tak v prostoru ubytování nebo startu a cíle. Je striktně zakázáno používat fyzického pobízení a bolest působících pomůcek. Účastník je povinen poskytnout psu v případě potřeby první pomoc a vyhledat pomoc nejbližšího veterinárního lékaře. Pokud to vyžaduje zdravotní stav psa, musí jej z akce vyřadit. V takovém případě není účastník klasifikován. Účastník je povinen ohlásit pořadateli, že odstupuje z konání akce a opouští trať nebo místo konání.
 9. Trestání psů – fyzické trestání psů je zakázáno. Výjimkou je rozehnání rvačky psů.

 

Kategorie

 1. Účastníci jsou rozdělení do kategorií DMM – muži bez rozdílu věku a DMW – ženy bez rozdílu věku

 

Bodování MČR

 1. Způsob bodování MČR v dogmaratonu je určen TVDM. Systém bodování je k dispozici na mcr-dogmaraton.cz

 

Porušení pravidel, sankce, protesty

 1. Porušení pravidel – pořadatelé nahlásí řediteli akce každé porušení pravidel. Účastníci kteří chtějí oznámit přestupky jiných účastníků musí zprávu (i pouze ústní) předat řediteli akce ihned po dojití do cíle či mob. telefonem z trati. Po každém ohlášení musí nejpozději dvě hodiny před plánovaným vyhlášením výsledků následovat písemné ohlášení, jinak na ústní oznámení není brán zřetel.
 2. Protesty a slyšení – účastník který je postižen hlášením o přestupku proti pravidlům nebo je přestupku účasten, má právo na slyšení u vedení akce a může vznést písemný protest proti ohlášení.
 3. Vedení akce – se skládá z ředitele akce a jím pověřených osob.
 4. Disciplinární řízení – každý přestupek proti pravidlům potrestá vedení akce diskvalifikací. Oznámení musí být provedeno neodkladně, ještě před vyhlášením výsledků. Účastník je také diskvalifikován při chybějící povinné výbavě, pro špatné zacházení se psem, pro hrubé chování vůči ostatním účastníkům, pořadatelům či divákům, pro zjevný stav pod vlivem alkoholických nebo omamných látek během akce, pro agresivní chování psa vůči jiným psům a lidem apod. vážné přestupky.
 5. Odvolání – rozhodnutí vedení akce je pro danou akci konečné a nenapadnutelné.

 

TVDM si vyhrazuje právo změny pravidel a soutěžního řádu MČR Dogmaraton bez předchozího upozornění